Druten rukt op

De boerderij van Bernard Litjens moet verdwijnen voor Druten-Zuid.

Uiteindelijk ligt er in 1974 dan een duidelijk plan op tafel. Het heet ‘Wonen in Druten-Zuid’. Nog steeds staan ze op de Hucht niet te springen, integendeel. Het is al vele eeuwen hun grond, die wordt dan Drutens. En als de plannen doorgaan, groeien ze vast aan Druten. Weg Puiflijk, dan worden ze een gewone wijk van Druten, is de vrees. Het zou de doodsteek zijn voor de dorpsgemeenschap.7 Protesten blijven en er is verzet.

Als de bouwketen en de kranen al klaar staan en de gemeente door een artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure al een begin heeft gemaakt met het bouwen, komen Puiflijkenaren in de Oudejaarsnacht van 1972 op 1973 in actie. Ze plaatsen plaatsnaamborden waarop staat: ‘Puiflijk-Noord gem. Druten’. Wim, Joop, Arie van de Geijn, Fons van Leeuwen en Geert van de Hazelkamp zijn de daders. Maar het is een achterhoedegevecht.

De 1450 woningen gaan er komen op Puiflijkse grond, met Puiflijkse straatnamen en ze noemen het Druten-Zuid.

Perceelsnamenkaart dorpspolder Puiflijk verzameld tussen 1952 en 1954. Menig wijk in Puiflijk-Noord / Druten-Zuid ontleent zijn naam aan een van deze percelen.

De nieuwe wijk zal overigens niet in een keer verrijzen. Jaren zal er worden gebouwd. Het plan, zoals dat door de gemeenteraad op 25 juni 197 4 werd vastgesteld en door Gedeputeerde Staten op 9 april 1975 werd goedgekeurd, zal worden gewijzigd, veranderd en aangepast, want er wordt niet alleen telkens weer bezwaar aangetekend, ook inzichten en omstandigheden veranderen.8 Je kunt niet zeggen, dat het gemeentebestuur over een nacht ijs is gegaan.

De hoeve van Berghegen wordt ook geofferd.

Vanaf 1967 is er van alles onderzocht. B en W schrijven dan dat Druten ingeklemd ligt tussen de Waal, de Van Heemstraweg, enige industrieterreinen en ‘immense kleigaten’. ‘Expansie kan dus slechts gevonden worden in zuidelijke richting.’ Bureau J. Launspach krijgt in 1968 f 10.000,- om een sociologisch onderzoek te doen. De Provincie gaat ermee akkoord. Launspach onderzoekt de mogelijkheden van uitgroei van Druten in de richting van Puiflijk, de relatie tussen Zuid en Noord, de behoefte aan locale en streekverzorgende functies, de fasering van de uitbreiding, eventuele verdere uitbreiding tussen de Scharenburg en Afferden, de woonfunctie van Druten voor wat betreft forensen, allochtonen en autochtonen, de recreatieve functie, de nieuwe Van Heemstraweg (N322) en de locatie van de eerste fase. Vele bureaus, instellingen en overheden hebben zich met het plan bemoeid, geadviseerd en hun steun gegeven.

Op papier ziet de Korte Akker er zó uit.

Er komt een stuurgroep onder voorzitterschap van de burgemeester die de bouw van Druten-Zuid moet regelen. Er lijkt weinig aan het toeval overgelaten. In de brochure schrijven B en W dat de wijk, een groene, afwisselende, levendige en bijzondere wijk moet worden. Alles wordt er aan gedaan om te zorgen dat de nieuwe bewoners veilig en ontspannen kunnen wonen en recreëren. Van het ministerie van Economische Zaken mogen er wel winkels komen, maar ze mogen samen niet meer dan 800 vierkante meter omvatten. Ook scholen en een wijkcentrum zullen worden gebouwd.