De oude toren van Puiflijk moet een ‘levend’ monument worden. Niet langer een hoop stenen, maar een gebouw dat samen met de terp het hart van Puiflijk wordt. Een plek waar wat gebeurt. Passend bij het karakter van het geheel.
Dat is wat de werkgroep samen met zoveel mogelijk mensen wil realiseren.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van 10 april 2018 is gebleken dat velen het idee van de werkgroep ondersteunen. Dus is besloten er serieus werk van te maken.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang.
(bijgewerkt tot 8 juni 2022)

Gewerkt wordt aan:

 • Een (globale) planning/tijdlijn van de werkzaamheden om te komen tot restauratie en verbetering van toren en terp.
 • Een herberekening van de te maken in overleg kosten voor restauratie vanwege m.n. de sterke prijsstijgingen van de afgelopen tijd, in overleg met de gemeente.
 • Een investeringsbegroting waarin onderscheid wordt gemaakt naar de kosten voor terp, toren, bijgebouwtje en architects- en advieskosten afzonderlijk en wat daarvan ten laste van gemeente en wat ten laste van de stichting komt. Daarnaast volgt uiteraard de dekking van de diverse kosten, incl. onderdelen waarvoor nog dekking moet worden gezocht (fondsen, provincie, sponsoring, zelfwerkzaamheid).
 • Nieuw vooroverleg met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland over de uitgewerkte plannen, als vervolg op het eerdere vooroverleg.
 • Open Monumentendag 11 september.
 • Raad van Advies.

Afgerond:

 • De plannen voor toren en terp zijn afgerond en samen met de werkomschrijving van het MAB aangeboden aan het samenwerkingsverband cultuurhistorie Gelderland.
 • Zie ook het nieuwsbericht Achter de schermen.
 • Een heldere eigendoms- en verantwoordelijkheidsregeling, in overleg met burgemeester, wethouder en verantwoordelijk ambtenaar.
 • We gaan van start: startbijeenkomst en vrienden-/sponsoractie (fase 1)
 • Convenant met de gemeente.
 • Keuze bouwkundig bureau ter ondersteuning van de restauratie- en verbeterplannen.
 • Jaarverslagen 2020.
 • Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2019.
 • Beleidsplan 2020.
 • Veel bezoek tijdens Bezoek Kerststal.
 • In principe overeenstemming bereikt met parochiebestuur (aan technische uitwerking wordt de laatste hand gelegd).
 • Eerste gesprek met wethouder Lepoutre (prettig, hoopvol); voorbereiding tweede gesprek begin januari (uitwerking financiële zaken).
 • Openstelling slaapkamer Sinterklaas.
 • Richtlijn voor samenwerking met commerciële partijen.
 • Geslaagde Open Monumentendag 2019.
 • Brochure voor werven fondsen en ‘Vrienden van Oude Toren’
 • Een deugdelijke financiële administratie.
 • Financieel verslag 2018.
 • Selectie van bouwkundig bureau.
 • Jaarverslag 2018 (zie pagina bestuur).
 • Begroting 2019.
 • Deelname Clubkas Campagne.
 • Huishoudelijk reglement.
 • Overname deel terp van Protestantse Gemeente Leeuwen.
 • Opzet sponsoringacties.
 • Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten 2018 (helaas zijn wij buiten de boot gevallen).
 • Kerststalbezoek basisschool ’t Geerke en iedereen eerste en tweede kerstdag.
 • Beleidsplan 2019 ‘Wat wij willen met toren en terp’.
 • Plan voor werven fondsen en ‘Vrienden van Oude Toren’.
 • Activiteitenplan 2019.
 • Tent aangeschaft met steun van Lions Club Maas en Waal.
 • Samen met architect en gemeente aanvraag ingediend voor subsidie t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek.
 • Overleg gemeente- en parochiebestuur e
 • Uitwerken van plan voor werven fondsen en ‘Vrienden van Oude Toren’.
 • Facebookpagina.
 • Werkgroep is omgezet in een stichting.
 • Een plan van aanpak is opgesteld.
 • Eerste gesprek met burgemeester, wethouder en ambtenaar is gevoerd; positieve reacties.
 • Geslaagde deelname aan Open Monumentendag, incl. publieks boekje en boekenlegger.