Privacy bij Stichting Oude Toren Puiflijk

Stichting Oude Toren Puiflijk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van Stichting Oude Toren Puiflijk of via geprinte mailings.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateursadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Oude Toren Puiflijk (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Stichting Oude Toren Puiflijk beheert en beschermt de Oude Toren met terp in Puiflijk en vraagt mensen om daaraan bij te dragen. Het werk van Stichting Oude Toren Puiflijk wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs. Wij verzamelen na toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en IBAN‐rekeningnummer) om onze achterban en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de daarbij behorende acties en campagnes en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, een machtigingskaart en overeenkomst periodieke gift wanneer een persoon zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, als donateur of als vrijwilliger. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Voor de vastlegging van diverse contracten zoals voor huur-, pacht-, of locatie gebruik, alsmede toestemmingen voor activiteiten in de toren en/of op de terp, leggen wij alleen die gegevens vast die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

De door ons bewaarde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en dienen alleen voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.
De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. Gegevens laten aanpassen kan per mail, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk bij het secretariaat (zie contactgegevens). Stichting Oude Toren Puiflijk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat (zie contactgegevens). Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief of als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting Oude Toren Puiflijk hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen voor acties, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.
Stichting Oude Toren Puiflijk maakt bij het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we echter anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie contactgegevens).

Contact met donateurs en relaties

Nieuwe schenkers en donateurs ontvangen van Stichting Oude Toren Puiflijk post waarin het donateurschap wordt bevestigd. We informeren schenkers en donateurs over campagnes, excursies en activiteiten via ons magazine, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Contact met vrijwilligers

Stichting Oude Toren Puiflijk informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Stichting Oude Toren Puiflijk. U kunt uzelf als vrijwilliger afmelden voor deze informatie via het secretariaat (zie contactgegevens).

Beeldopnames

Door of namens Stichting Oude Toren Puiflijk wordt er gefotografeerd en/of gefilmd op voor de organisatie belangrijke (publieks)activiteiten. Het doel is om dit beeldmateriaal mogelijk te gebruiken voor de promotie van komende/vergelijkbare activiteiten en/of excursies of ter promotie van Stichting Oude Toren Puiflijk in het algemeen.

Voorafgaand en tijdens de activiteit wordt het publiek zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een fotograaf/filmer. Deze zal ook herkenbaar zijn als fotograaf/filmer van Stichting Oude Toren Puiflijk. Voor zover mogelijk vraag hij of zij  (mondeling) toestemming om iemand herkenbaar in beeld te mogen brengen.

Beveiligen materiaal
De beelden worden aan Stichting Oude Toren Puiflijk geleverd en op de computer van het secretariaat opgeslagen. Stichting Oude Toren Puiflijk heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om deze beelden te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor de beelden alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de beelden alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerkingstermijn
De termijn waarop de foto’s/video’s bruikbaar zijn voor promotie is 10 jaar. Als deze periode verstreken is, dan kunnen de foto’s/video’s voor een langere periode bewaard worden uitsluitend voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of voor historisch – of wetenschappelijk onderzoek. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Toestemming wijzigen of intrekken
U kunt op elk moment uw toestemming voor het zichtbaar in beeld komen intrekken of wijzigen. U kunt dit telefonisch doorgeven aan het secretariaat (zie contactgegevens). Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken indien u per ongeluk herkenbaar in beeld gebracht bent en dit niet op prijs stelt.

Beveiliging

Stichting Oude Toren Puiflijk heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

GLK en andere websites

Op www.oudetorenpuiflijk.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Oude Toren Puiflijk draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Vragen over privacybeleid

Stichting Oude Toren Puiflijk houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over dit beleid, kan contact worden opgenomen met het secretariaat (zie contactgegevens).


Privacybeleid Stichting Oude Toren Puiflijk, versie 15 februari 2020