Nog meer onderzoek..?..

Net als bij het flora- en fauna-onderzoek zit het ons ook wat betreft het archeologisch onderzoek niet mee. Er wordt dringend aanvullend onderzoek geadviseerd- een advies dat hoogstwaarschijnlijk door de gemeente zal worden overgenomen. Dat betekent opnieuw extra voorbereidend werk én kosten.

In opdracht van de gemeente heeft Transect, archeologisch onderzoeks- en adviesbureau, een verkennend en inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan blijken meer dan genoeg aanleiding te zijn om aanvullend onderzoek te adviseren. Dat zou dan het beste kunnen worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

In een rapport van zo’n 50 pagina’s wordt beschreven wat de reden is van dit voor ons ingrijpend advies. Op basis van archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek is de verwachting dat bij werkzaamheden op de terp archeologische resten zullen worden aangetroffen. Dat kunnen overblijfselen zijn uit de late middeleeuwen en de tijd daarna. Het is zelfs niet onmogelijk dat er resten tevoorschijn komen die dateren uit de late steentijd (laat-paleolithicum).

Nu is het afwachten: neemt het gemeentebestuur dit advies over? En zo ja, wanneer zal het onderzoek zijn afgerond? Wie gaat dat betalen? En wat zijn daarvan de gevolgen voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden?

Eerlijk gezegd is dit opnieuw een tegenvaller. We hopen er wel op dat het de voortgang niet verder vertraagt. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Maar dat betekent niet dat onze voorbereidingen stil komen te liggen. Meer weten? >ga naar de pagina ‘Stand van zaken’.