De kerststal komt er, met uw hulp?

Gisteren is de Kerststalwerkgroep bij elkaar geweest en heeft besloten: de kerststal wordt weer opgebouwd!

Daarvoor zijn de nodige afspraken gemaakt en is vastgesteld dat er nog wel wat nodig is waar u misschien bij kunt helpen:

  • groenversiering
  • wat houtsnippers

U kunt alvast noteren:

Kerststal open

  • Eerste Kerstdag 13.00 – 16.00 uur
  • Tweede Kerstdag 13.00 – 16.00 uur

Hoe nu verder 2

Een maand geleden hebben we u laten weten hoe we verder gaan nu alle benodigde onderzoeken zijn afgerond.

Afgelopen maandag hebben we opnieuw met wethouder De Wildt en zijn ambtenaren gesproken. Aangeschoven was ook wethouder Thoonen in verband met de terp; hij heeft immers ‘Openbare Ruimte’ in zijn portefeuille.

Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat er geen juridische bezwaren zijn tegen de wijze waarop de samenwerking tussen gemeente en stichting Oude Toren wordt vormgegeven. Het is de bedoeling dat de stichting toren en terp gaat huren waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over het toekomstig beheer.Er ligt al een  huur- en beheersovereenkomst waarover gemeente en stichting het eens zijn.. Nu de punten en komma’s nog.

En dan de financiering.

De kosten waarmee in 2020 is gerekend, blijken nu na herberekening ontoereikend. De door ons opgestelde analyse laat dat duidelijk zien. Met name voor wat betreft het restauratie-deel is er een flink tekort. U begrijpt dat dat ook voor wethouders en ambtenaren een behoorlijke tegenvaller is. Toch blijven beide partijen gaan voor restauratie van de toren. Wethouder De Wildt zegde toe om samen met zijn medewerkers te bekijken hoe dat financieel mogelijk gemaakt kan worden.

Met het oog op het voorgaande werd besloten om met het indienen van de omgevingsvergunning 3 maanden te wachten, dus tot begin april.

Eind januari treffen we elkaar weer.

Sinterklaas op bezoek bij Inpakkamer

Het was maar goed dat de Sint niet wist dat de Inpakkamer voortijdig gesloten was. Zodoende is zijn voorgenomen bezoek afgelopen donderdag gewoon doorgegaan. Natuurlijk had de Sinterklaaswerkgroep daar al rekening mee gehouden en de boel op tijd weer in orde gebracht. Zij had zelfs de terp en toren sfeervol verlicht en ook  voor een afdak gezorgd.

Veel kinderen konden daarom de Sint en zijn Pieten in Puiflijk persoonlijk ontmoeten.

Dankzij de inzet van de leden van de werkgroep is het bezoek feestelijk en prima verlopen.

Inpakkamer Sinterklaas helaas voortijdig gesloten

Alleen 24 november nog even open

Helaas…. de Sinterklaaswerkgroep heeft moeten besluiten om de prachtige Inpakkamer voortijdig te sluiten. Alleen op 24 november kan de kamer in de Oude Toren nog één worden bekeken.

De reden tot sluiting is – eigenlijk te gek voor woorden – de vernielingen die via het traliehek zijn aangericht. Het open houden hiervan is niet langer verantwoord.

Het enthousiasme van de werkgroep heeft door dit alles een bekoorlijke knauw gekregen. Zij weet dan ook nog niet of zij komend jaar in actie wil komen. Hopelijk zal de ééndaagse opening op 24 november heel veel kinderen een groot plezier doen en zo veel positieve respons opleveren, dat de leden van de werkgroep volgend jaar met hernieuwde energie aan de slag zullen gaan.

Sinterklaas heeft inpakkamer in Oude Toren

Misschien heeft u het al gezien?

Sinterklaas heeft een inpakkamer in de Oude Toren!…

In vorige jaren had de Sint hier nog een logeerkamer, met dank aan de Sinterklaaswerkgroep, maar nu is de toren een werkplek. Komt heel goed uit, want met korte lijnen wordt de nodige energie bespaard. En dat is wel iets om in deze tijd rekening mee te houden.

Iedereen, jong en oud, is welkom om een kijkje te komen nemen. Er kan ook een berichtje of tekening worden achtergelaten; de brievenbus staat klaar.

Hoe nu verder

Zoals we de vorige keer meldden: wat betreft flora en fauna kunnen we gelukkig verder! Maar hoe?

Omgevingsvergunning

In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en is het aanvragen van de omgevingsvergunning al in gang gezet. Niet alleen het flora- en fauna-onderzoek maakt er deel van uit, maar ook een advies van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Hiermee hebben we inmiddels een tweede, positief verlopen gesprek gehad.[1]

Ook een beperkt, eerste archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Op basis hiervan konden met de gemeentelijke archeoloog reële afspraken over een noodzakelijk vervolg worden gemaakt.

Verder heeft de architect samen met de bouwcommissie ook niet stil gezeten en zijn de plannen nagenoeg volledig uitgewerkt. En tot slot moet een speciaal bureau nog bekijken hoe de palissadenwand aan de westzijde kan worden vervangen zonder risico voor de toren. Dat zal binnenkort worden gedaan.

Financiering

In oktober 2017 hadden wij onze eerste vergadering en drie jaar later, in november 2020, heeft de Gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget voor restauratie en verbetering van de toren.[2] Vanaf dat moment konden de plannen concreet worden uitgewerkt en is nu alles nagenoeg gereed om daadwerkelijk het werk aan te besteden.

Maar nu, weer twee jaar verder, hebben zich in de bouwwereld ontwikkelingen voorgedaan die helemaal niet te voorzien waren. De prijzen zijn in die periode schrikbarend gestegen en dat maakte het voor de gemeente nodig om een herberekening te laten uitvoeren. Nou, de resultaten daarvan liegen er niet om….

Met de wethouder en zijn ambtenaren zetten we deze maand de gesprekken hierover voort. Het nodige voorwerk hebben we inmiddels ingediend.

Sinterklaas en Kerst

Het ziet er wel naar uit dat voor Sinterklaas ook dit jaar door het Sinterklaascomité weer een slaapkamer in de toren zal worden ingericht. Zekerheid hierover kunnen we nog niet geven. Hetzelfde geldt voor de kerststal. De kerststalwerkgroep zal hierover binnenkort een besluit nemen. De verwachting is wel dat corona geen beletsel zal vormen.
We houden u uiteraard op de hoogte.

Groen

Vooruitlopend op een definitief besluit van kerststalwerkgroep nu toch alvast een oproep:

Heeft u groen (boomschors, kerstbomen, coniferen) dat bij de inrichting van de stal kan worden gebruikt? Laat het ons even weten!


[1] Zie over het eerste overleg: https://oudetorenpuiflijk.nl/2021/10/hoe-een-mogelijke-vleermuis-voor-een-flinke-vertraging-zorgt/

[2] Lees meer hierover: https://oudetorenpuiflijk.nl/2020/11/raad-stemt-in-met-begroting/

Vleermuisonderzoek positief afgerond

In de periode december 2021 – september 2022 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied aan de Koningsweg 17 te Puiflijk. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in het meest actuele Vleermuisprotocol (NGB, 2021). Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied, maar er is geen sprake van het wegnemen van essentiële onderdelen van het leefgebied.


De beoogde ingreep leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming art. 3.5, lid 2 (verstoren vleermuizen) en lid 4 (wegnemen verblijfplaatsen). Er hoeft ten aanzien van vleermuizen geen ontheffing van de Wet natuurbescherming voorhanden te zijn alvorens de toren met vleermuisverblijfplaatsen gerenoveerd kan worden. (…)

Tijdens het onderzoek is tevens gelet op nesten en/of verblijflocaties van andere soorten in het plangebied, deze zijn niet aangetroffen. (…) Voor de uitvoering van de ingreep is geen ontheffing Wnb nodig (tabel 4.1). Er gelden in het kader van de Wnb [Wet natuurbescherming] geen verdere vervolgstappen.

Dit is de eindconclusie van een jaar onderzoek: geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de toren. En ook niet van andere vogels. Dus wat betreft flora en fauna kunnen we gelukkig verder!

Hartelijk dank!!

Heel blij zijn we met de bijdrage vanuit de Rabo ClubSupport-actie, dit jaar € 349,66.

Mede dankzij deze bijdrage kunnen we blijven werken om de Oude Toren en de terp een plek te geven die ze verdienen. Midden in de Puiflijkse dorpsgemeenschap, met vast en zeker een uitstraling naar Druten-Zuid.

Dus:

  • Iedereen die op ons heeft gestemd: heel hartelijk dank!
  • Rabo ClubSupport: hartelijk dank voor uw gift voor ons werk!

Open Monumentendag geslaagd

Wij kijken terug op een geslaagde Open Monumentendag.

Was het aanvankelijk een beetje rustig, geleidelijk kwam daar verandering in. Uiteindelijk wisten ruim 70 belangstellenden de weg naar de toren te vinden. Vooral veel fietsers kwamen er speciaal voor. Om nu eindelijk eens ín de toren te kunnen kijken en omhoog te klauteren. En om wat meer te weten te komen via het ‘praatje-bij-het-plaatje’.

Het weer werkte gelukkig stralend mee om er een geslaagd evenement van te maken. Ook het enthousiasme van veel bezoekers hebben daartoe bijgedragen. Fijn was verder, dat we er enkele nieuwe vrienden bij hebben gekregen. En dat we weer op steun mochten rekenen van de familie Huisman (elektra) en Versspecialist Tijssen (vruchtensap) – hartelijk dank.

Wat ons betreft: volgend jaar weer.

Rabo ClubSupport:
U heeft nog 10 dagen om te stemmen. Geeft u uw stem aan ons?
U helpt ons dan om van onze toren en terp een levend en klinkend monument te maken.
Klik hier voor meer informatie.