Schaarste en armoe

Ook op de Hucht hebben ze last van de oorlog. Veel jonge mannen liggen vier jaar gemobiliseerd ver van huis. Wie moet dan het werk op de hoeve doen? Er wordt ook veel minder ingevoerd en uitgevoerd. Dat levert minder inkomsten, maar ook schaarste op. Waar schaarste heerst, is distributie het meest rechtvaardig. Wat er is, samen eerlijk delen zeg maar. Tarwe, rogge, vlees, vis, margarine, suiker, aardappels, kolen en turf. Eigenlijk alles, wat iedereen elke dag weer nodig heeft. Tegelijkertijd is er minder werk en dat treft juist weer de dagloners en de arbeiders. Geen wonder, dat er al gauw een steuncomité wordt opgericht om al die armoe te lenigen, ten dele in ieder geval. In de winter van ’14-‘ 15 worden er kleren, broden, erwten, bonen en rijst uitgedeeld. En de onderwijzers en onderwijzeressen vragen een duurtetoeslag. Meester van de Geijn doet niet mee, overigens. Uiteindelijk krijgen ze die toeslag ook: f 50,- per jaar. Zij hebben het niet zo moeilijk als de armen, want ze zijn zeker van hun baan.

Een bladzijde uit ‘de Maas en Waler’ van januari 1915. Wat kost hoeveel?

Voor de vele werkelozen wordt er een comité voor de werkverschaffing opgericht. Maar het valt niet mee werk te vinden of te scheppen. De boeren hebben tijdens deze jaren meer geluk. Hun producten zijn zeer gewild, omdat ze schaars zijn. Ze zijn dan ook duur. Sinds lang verdienen ze weer het een en ander. Boeren is weer even leuk. En het geslachte varken dat de regering elke week ter beschikking stelt, zal wei bij een van hen zijn gekocht. Het is mooi, dat de regering dat doet, zegt Van der Zandt, maar voordat de mensen uit Puiflijk, Afferden en Deest in Druten zijn, is het vlees schoon op. Hij vindt dat er op ieder dorp vlees moet worden verdeeld. 2 Volgens het Steuncomité is de toestand zo zorgelijk, dat ze het gemeentebestuur vraagt, gezien ‘de gedrukte omstandigheden’ de kermissen niet door te laten gaan. Drutens raadslid Sengers vindt dat onzin, maar Puiflijkenaar Van der Zandt zou het liefst nooit meer kermissen willen. Na stemming is de uitslag 8 tegen 3. In 19 16, 1917 en 1918 worden er geen kermissen gehouden.3