Over noodzaak en nut

Noodzaak

Dat het heel hard nodig is om de Oude Toren flink te restaureren is overduidelijk aangetoond. Twee bureaus hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan, één op verzoek van de gemeente en één namens ons. Van beide organisaties waren de deskundigen van mening dat er dringend het nodige moet worden gedaan om de toren voor de toekomst te behouden. Ook de Monumentenwacht wees in meerdere  inspectierapporten op zaken die dringend om aandacht vragen. En dan was er nog de storm in februari 2022.[1] Grote delen van het dak van de traptoren kwamen met geweld naar beneden zeilen. Gelukkig zonder ongelukken te veroorzaken! Uit voorzorg heeft de gemeente de andere, loszittende delen met een hoogwerker laten verwijderen.

Maar ook zonder deskundigheid op het gebied van onderhoud en restauratie zie je al gauw dat er het nodige moet gebeuren. Kijk daarvoor bijvoorbeeld maar eens naar het voegwerk, de aangetaste natuurstenen, het gat in de traptoren of de toegangshekken.

Nut

Wij willen dit bijzondere rijksmonument voor de toekomstige generaties veilig stellen vanwege haar grote cultuurhistorische waarde. Niet alleen voor Puiflijk, maar ook voor de hele gemeente en de regio. Maar wij willen meer dan dat: wij willen er een levend monument van maken dat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp en het aangrenzende Druten-Zuid. En dat blijkt al te werken, ook al is er nog geen schop de grond in gegaan. Zo is de toren met een speciaal programma open tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook biedt de toren de laatste jaren onderdak aan Sinterklaas[2] en de Kerststal[3]. Dan is er nog de Stichting Oranje Comité Puiflijk. Ook dit jaar organiseerde zij weer een gezellige Koningsdag op en rond de terp.[4] En natuurlijk speelt de toren van oudsher elk jaar een rol met carnaval, als vertrekpunt van de carnavalsoptocht.[5]

Heel bijzonder was de respons op een oproep van de seniorenvereniging in Dorpskrant Puiflijk om te komen tot een Puiflijk Academie in de Oude Toren.[6] Meerdere lezers reageerden met ideeën voor kleine activiteiten. Zoals lezingen en rondleidingen, die én leuk én leerzaam zijn. Maar ook voor exposities, voorstellingen of gezellige bijeenkomsten voor jong en oud in en rond de Oude Toren. En dat is precies waarvoor wij de Oude Toren weer willen gebruiken. Inmiddels zijn de reageerders een eerste keer bij elkaar geweest en is er een werkgroepje opgericht – klaar voor een eerste activiteit!

Dat ons idee draagvlak heeft, blijkt ook uit een groot aantal mensen dat inmiddels vriend van de toren is geworden. En uit de sponsorgelden die wij al hebben mogen ontvangen. Door al deze steun kunnen veel van onze wensen al worden gerealiseerd.[7]

Nu aan zet

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is er helder over: een grondige restauratie is noodzakelijk. Zij stelt de Gemeenteraad via de zgn. Perspectiefnota dan ook voor om extra geld hiervoor uit te trekken.[8] (De kosten van alles dat buiten de restauratie valt, zijn natuurlijk voor onze rekening.) En nu vertrouwen wij er op dat de Raad op 6 juli akkoord gaat. Dan kunnen we meteen  daarna aan de slag, om te beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning en de aanbesteding.

Meer informatie

Om B&W en Raad te overtuigen hebben wij eerder een uitgebreide motivatie aangeboden via de wethouder met als titel: Monumentenzorg en gemeenschapsopbouw in één. OUDE toren zonder functie wordt NIEUWE plek voor ontmoeting. U kunt deze hieronder inzien en evt. downloaden.


[1] Zie: https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/02/waarschuwing-gevaar-bij-oude-toren/

[2] Zie bijvoorbeeld: https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/11/sinterklaas-op-bezoek-bij-inpakkamer/

[3] Zie bijvoorbeeld: https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/12/tweede-kerstdag-veel-bezoek-in-de-stal/

[4] Zie bijvoorbeeld: https://oudetorenpuiflijk.nl/2023/04/koningsdag-bij-oude-toren/

[5] Zie bijvoorbeeld: https://oudetorenpuiflijk.nl/2023/02/eindelijk-weer-een-carnavalsoptocht/

[6] Zie: https://oudetorenpuiflijk.nl/2023/01/het-blijkt-te-werken-nu-al/

[7] Zie bijvoorbeeld: https://oudetorenpuiflijk.nl/2023/05/in-memoriam-rina-van-der-zandt-tijnagel/

[8] Zie: https://oudetorenpuiflijk.nl/2023/03/een-grote-stap/